Algemene voorwaarden

De huisregels van Danscentrum Utrecht (DCU) moeten worden nageleefd. Klik hier voor de huisregels.

 Inschrijven bij DCU / een account aanmaken op Mijn DCU

 1. Wanneer je (eenmalig of regulier) danslessen wilt volgen bij DCU, dien je je in te schrijven door het online ‘inschrijf- of proeflesformulier’ in te vullen. Hierop kan je je persoonsgegevens, betaalgegevens en andere voorkeuren aangeven. Na het versturen van je inschrijving ontvang je van ons, in een bevestiging per e-mail, dat wij je inschrijving hebben ontvangen.
 2. Vervolgens gaan wij je inschrijving verwerken. Dit houdt in dat we je gegevens controleren en bekijken of er daadwerkelijk plaats is in de door jouw gekozen cursus of workshop. Ook verwerken we de korting(en) waar je eventueel recht op hebt.
 3. Daarna ontvang je per e-mail een definitieve bevestiging. In deze e-mail staat ook je lidnummer vermeld. Met dit lidnummer kun je op mijn.dcu.nl een wachtwoord aanvragen om je eigen online DCU account te activeren. Zie ‘MIJN ACCOUNT’ in de header op de homepage van onze website.
 4. Als wij je niet kunnen plaatsen, word je automatisch op de wachtlijst voor de gewenste les geplaatst. Hierover ontvang je een bericht per e-mail. Komt er een plek vrij, dan ontvang je een e-mail dat je geplaatst bent.
 5. Via je persoonlijke DCU account, kan je je aanmelden voor (half)jaarcursussen, korte cursussen, workshops en evenementen. Dit kan op elk gewenst moment. Ook meld je je via je DCU account af voor een les, als je verhinderd bent.
 6. Je account blijft actief totdat je deze verwijdert (zie opzeggen).
 7. Het online inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld, is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Let op: voor minderjarigen dient het inschrijfformulier ingevuld te worden door een meerderjarige, die aan de betalingsverplichting voldoet.
 8. Ook minderjarigen krijgen een lidnummer en maken daarmee hun eigen DCU account aan; dit is o.a. nodig om een les te kunnen afzeggen.
 9. Voor alle nieuwe inschrijvingen worden eenmalig €15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bestaande leden die voor het eerst hun account aanmaken, zijn deze administratiekosten niet verschuldigd.
 10. Je inschrijving voor een cursus wordt niet stilzwijgend verlengd. Aanmelden voor een cursus doe je iedere keer opnieuw, wanneer de cursus waar je aan mee hebt gedaan ten einde is. Wees op tijd met aanmelden, zodat jouw favoriete les niet vol is. Vanwege de corona-maatregelen is er minder capaciteit per les dan voorgaande jaren.
 11. Het is het hele cursusjaar mogelijk om tussentijds in te stromen in de jaarcursussen, mits er plaats is en het dansniveau van de groep passend. Ook voor korte cursussen, workshops, masterclasses en evenementen kun je je gedurende het hele jaar aanmelden.

De lessen

 1. De geldende tarieven voor reguliere lessen, proeflessen, losse lessen, workshops, evenementen en masterclasses zijn te vinden op onze website.
 2. Je bent van harte welkom om een proefles te komen volgen. Je moet je hiervoor aanmelden door het proeflesformulier in te vullen op onze homepage. Zonder aanmelding is het niet mogelijk een proefles te volgen. Bij tussentijds instromen wordt het cursusbedrag naar rato aangepast. Daarbij geldt de proefles als eerste les van je abonnement.
 3. Wanneer je danst op gevorderd of (semi-)prof niveau kun je in overleg met je docent losse lessen volgen, mits de les niet vol is. Ook voor een losse les moet je je aanmelden via je online account. Zonder aanmelding, geen deelname. Hier vind je ook de kosten van de lessen.
 4. Bij ziekte of verhindering van een docent stelt DCU alles in het werk om een vakkundige vervanger te regelen. Indien dit onverhoopt niet lukt, komt de les te vervallen. Je ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht per mail. Wanneer er door ziekte van de docent meer dan 3 lessen vervallen, krijg je de mogelijkheid om je cursus bij een andere docent voort te zetten.
 5. Tijdens de zomervakantie zijn er geen lessen en is er geen lesgeld verschuldigd.
 6. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 7. DCU volgt grotendeels de schoolvakanties en vrije dagen; maar er zijn enkele uitzonderingen. Raadpleeg hiervoor onze agenda.
 8. Wanneer er een (eind)voorstelling of presentatie georganiseerd wordt, worden alle leerlingen van de betreffende groep(en) geacht hieraan mee te doen. Dit is het moment om als groep te laten zien waar hard voor geoefend is. We vragen van cursisten en ouders/verzorgers van cursisten betrokkenheid in het verzorgen van de juiste (onder)kleding, het niet missen van de lessen vanaf 2 maanden voor de voorstelling en het tijdig aanwezig zijn voor (generale) repetities en voorstellingen.

Betalingsvoorwaarden

 1. Wanneer je je aanmeldt voor één van de danslessen van DCU, verplicht je je tot betaling van het verschuldigde cursusgeld; ook als de lessen vanwege een overmachtssituatie niet doorgaan, of als je zelf besluit niet (meer) te komen.
 2. Het niet volgen van lessen betekent niet dat je betalingsverplichting is komen te vervallen. Je blijft het volledige lesgeld verschuldigd.
 3. Je betaalt de lessen tot aan de volgende periode vooruit. De lessen zijn dan voor jou gereserveerd. Ook als je de lessen niet (meer) volgt; daarom is restitutie niet mogelijk.
 4. Je betaalt in principe via automatische incasso. Als je daar bezwaar tegen hebt, kunnen wij je een factuur sturen (per mail). De kosten hiervan zijn €2,50 extra per betalingstermijn. Je kunt deze voorkeur aangeven via je account op Mijn DCU.
 5. Bij een mislukte incasso wordt het te incasseren bedrag verhoogd met €2,50 administratiekosten.
 6. Contante betalingen zijn niet mogelijk.
 7. Er zijn 3 manieren om het lesgeld te voldoen:
  1. Betaal voor het einde van de open lesweek aan het begin van het seizoen, en profiteer van de aantrekkelijke seizoenskorting.
  2. Betaling in 2 termijnen (alleen via automatische incasso): de termijnen worden begin september en begin februari geïncasseerd.
  3. Betaling in 4 termijnen (alleen via automatische incasso): de termijnen worden begin september, begin december, begin februari en begin mei geïncasseerd. Om technische redenen kunnen de vier termijnen niet in vier gelijke delen worden gedeeld; de eerste en derde termijn worden drie maanden lesgeld vooruit geïncasseerd, de tweede en vierde termijn worden er twee maanden lesgeld vooruit geïncasseerd.Let op: bovenstaande termijnen beschrijven de momenten van incasseren. Het heeft niets te maken met momenten waarop je je kunt afmelden.
 1. Bij de machtiging voor automatische incasso wordt geen factuur verstuurd. Je kunt de factuur zelf downloaden via je Mijn DCU-account.
 2. Indien 15 dagen na de incassodatum / factuurdatum het cursusgeld nog niet bij ons binnen is, ontvang je eenmalig een herinnering.
 3. Als 30 dagen na de incassodatum / factuurdatum het lesgeld nog niet is betaald, is de cursist van rechtswege in verzuim. Er worden €15,00 aanmaningskosten in rekening gebracht.
 4. Wanneer de betaling uitblijft, zal DCU 45 dagen na incassodatum/factuurdatum een incassobureau inschakelen om het verschuldigde bedrag te innen. Het verschuldigde lesgeld, wordt verhoogd met de aanmaningskosten, de kosten voor de verschuldigde rente en de vergoeding van alle buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten.
 5. DCU heeft het recht om tarieven en voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen ruim van tevoren via de website van DCU worden aangekondigd. Wijzigingen en aanpassingen gaan in vanaf de eerstvolgende periode waarover het lesgeld verschuldigd is.
 6. Restitutie van betaald lesgeld is alleen bij jaarcursussen mogelijk, mits je je op tijd hebt afgemeld. Zie punt 35.

Kortingen

 1. DCU biedt onder voorwaarden verschillende kortingsmogelijkheden aan. Wanneer je aan de kortingsvoorwaarden voldoet, wordt de korting automatisch (achteraf) verrekend met je cursusgeld.
 2. Lees op onze website (onder tarieven) welke kortingen er zijn.
 3. Cursisten die recht hebben op U-pas korting, dienen bij aanvang van elk cursusjaar een kopie van of foto van de voor- en achterkant van hun U-pas naar de administratie van DCU te mailen ter controle. U-paskorting geldt alleen voor (half)jaarcursussen. U-pasbudget kan desgewenst bij ons ingezet worden. In de mail met de kopie of foto van de U-pas dient aangegeven te worden dat dit wenselijk is en welk bedrag er verzilverd mag worden door DCU.
 4. Cursisten die recht hebben op studentenkorting, dienen bij aanvang van elk cursusjaar een kopie of foto van de studentenpas naar de administratie van DCU te mailen ter controle. Studentenkorting geldt alleen voor (half)jaarcursussen.
 5. Het Jeugdfonds Cultuur betaalt cultuurlessen of materialen voor kinderen wiens ouders geen financiële mogelijkheden hebben hiervoor. De leerkracht op school of iemand van een hulpverlenende instantie kan hiervoor een aanvraag doen. Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Een cursus opzeggen of definitief uitschrijven

 1. Heb je een jaarcursus afgenomen, maar kan/wil je deze onverhoopt niet voortzetten, dan kan je de cursus tot en met 31 december opzeggen. Je afmelding regel je via je DCU account.
 2. Het dansseizoen loopt van september t/m juni (10 maanden). Uitstromen kan alleen halverwege het dansseizoen, dus per 1 februari.
 3. Enkel bij jaarcursussen wordt restitutie verleend. Wanneer je je voor 31 december afmeldt, ben je voor het 2ehalfjaar (= per 1 februari) uitgeschreven. Het cursusgeld voor het 2edeel van het seizoen wordt gerestitueerd.
 4. Wil je helemaal niet meer dansen bij DCU, bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen? Dan kan je je via je DCU account definitief uitschrijven. Je geeft dan de opdracht om je account en daarmee al je persoonlijke gegevens uit onze administratie te verwijderen. Dit gebeurt zodra wij onze administratie hebben afgerond.
 5. Alleen als er medische redenen ten grondslag liggen aan het beëindigen van de cursus, kan per de eerste van de volgende maand worden opgezegd. Hiervoor kan je een mail sturen naar info@dcu.nl. Er worden in dit geval wel €15,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 6. Op een ander moment besluiten niet meer deel te nemen aan de cursus waarvoor je bent ingeschreven, betreuren we, maar is uiteraard je eigen keuze. Je hebt geen recht op restitutie van het lesgeld. Wel kun je, in overleg, aansluiten bij een andere groep. Mail voor de mogelijkheden naar info@dcu.nl.
 7. Nadat het dansseizoen is afgelopen, blijft je account actief. Ook als je je niet opnieuw aanmeldt voor een nieuwe danscursus of workshop. Je ontvangt dan nog wel de nieuwsbrief en andere informatie van DCU.

Aansprakelijkheid

 1. In geval van onvoorziene gebeurtenissen waaraan DCU niet debet is zoals; schade aan de organisatie en/of goederen, het niet hebben of krijgen van toegang tot de organisatie om bekende of onbekende redenen, gezondheidsrisico’s in het algemeen, een door de overheid opgelegde sluiting, rampen en of vanwege veiligheidsredenen is DCU niet gehouden aan het voortzetten of inhalen van gemiste lessen. Ook zal er geen restitutie van lesgelden mogelijk zijn.
 2. DCU kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van eigendommen van deelnemers.
 3. Cursisten en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen.
 4. Opgelopen letsel tijdens de les, schade en/of spullen die kwijtraken zijn voor eigen risico.
 5. Door de cursist toegebrachte schade aan (de eigendommen van) medecursisten, de school in het algemeen en aan zalen en/of overige ruimtes in het bijzonder, zal verhaald worden op de cursist of in geval van minderjarigheid op ouders/verzorgers.
 6. DCU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die cursisten maken ten gevolge van letsel, ongeval, diefstal of vernieling van eigendom tijdens de lessen.
 7. DCU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de vergoedingen, regelingen en voorwaarden van het Jeugdfonds Cultuur, U-pas en andere partijen en partners. 

Portretrecht / beeldmateriaal

 1. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden stem je in met het gebruik door DCU van foto- en videomateriaal waarop je bent afgebeeld. Hierbij gaat het om foto’s of video’s die gemaakt worden tijdens lessen, cursussen, workshops, optredens en andere activiteiten van DCU, zowel binnen als buiten de accommodatie(s). Dit beeldmateriaal wordt gezien als een registratie van artistiek belang en kunnen ingezet worden als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en promotiedoeleinden. Dergelijke opnames worden niet gezien als persoonsgegevens. Er is daarom geen sprake van een beperkte bewaartermijn. Dit beeldmateriaal mag door DCU onverminderd gepubliceerd worden, met uitzondering van buitengewone omstandigheden, zoals getuigenbeschermingsprogramma’s. Uitzonderingen worden uitsluitend gemaakt als hiertoe schriftelijk een verzoek bij DCU is ingediend. DCU beoordeelt, behoudens gerechtelijke uitspraken, of het verzoek kan worden uitgevoerd.
 2. Het is voor cursisten en overige bezoekers niet toegestaan foto- en/of filmmateriaal, dat binnen of in de omgeving van de DCU-accommodaties gemaakt is van lessen, uitvoeringen of andere DCU-activiteiten te publiceren of te verspreiden zonder dat daarvoor toestemming is gevraagd aan andere deelnemers die zichtbaar in beeld zijn. 

Diversen

 1. DCU communiceert voornamelijk via e-mail. Zorg dat onze mailing of nieuwsbrief niet in je spam folder terecht komt. Ook op de website van DCU kun je veel informatie vinden.
 2. Cursisten of ouders/verzorgers van cursisten zijn zelf verantwoordelijk om tijdig een wijziging in persoonsgegevens, bank-gegevens en e-mailadressen door te geven aan DCU, bij voorkeur via je account (Mijn DCU) of per e-mail.
 3. DCU heeft het recht om openingstijden, lestijden, lesdagen en algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen.
 4. Cursisten dienen zichzelf en andere cursisten, docenten en overige medewerkers van DCU met respect, in de breedste zin van het woord, te behandelen.
 5. DCU behoudt zich het recht om in bepaalde situaties een cursist voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang tot de accommodatie te ontzeggen en indien nodig, te verwijderen zonder restitutie van lesgelden. Dit geldt bij wangedrag van de cursist. Onder wangedrag verstaan wij: het niet opvolgen van de huisregels, de instructies van de docent en/of overig personeel en/of het niet naleven van de algemene voorwaarden.
 6. DCU heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een cursist of bezoeker de toegang tot de accommodatie en/of de les(sen) te weigeren.
 7. Bij constatering of verdenking van een strafbaar feit schakelen wij de politie in.
 8. Klachten kunnen alleen schriftelijk (via e-mail) en gemotiveerd worden ingediend. DCU neemt je klacht serieus en zal haar best doen zo spoedig mogelijk te reageren.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Tijdens je online inschrijving verklaar je akkoord te zijn met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de huisregels van DCU.

© DCU september 2020